LO-19 CW telemetry

16:10 UTC

lusat hihi ao .va acu t6e .na au4 anb au6 ae6
lusat hihi ao .va acu t6e .na au4 and aud ae6
lusat hihi ao .va a.u t6e .na au4 anb aub ae6
lusat hihi ao .va a.u t6e .na au4 and auv ae6
lusat hihi ao .va acu t6e .na au4 anb auu ae6
lusat hihi ao .va a.u t6e .na au4 anb auv ae6
lusat hihi ao .va a.u t6e .na t6t and auv ae6
lusat hihi ao .va a.u t66 .na au4 and atd ae6
lusat hihi ao .va a.u t66 .na t6t and at6 ae6

Leave a Reply