QuakeSat invalid telemetry

1556 UTC and 1740 UTC QuakeSat active on 436.682 MHz strong signals
telemetry packet every 10 seconds but content invalid ( values = 0 )

2009-01-08 15:56:49.450 UTC: [274 Bytes KISS Frame (without CRC)]
1 > 51 75 61 6B 65 53 61 74 20 57 65 64 20 4A 75 6E 20 31 35 20
21 > 30 32 3A 31 32 3A 31 36 20 31 39 38 38 0A 00 00 00 00 00 00
41 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
61 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
81 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
101 > 00 00 00 00 00 00 00 08 BD 07 00 00 4C EF 04 40 78 A0 04 40
121 > F8 20 04 40 48 D2 01 40 05 00 00 00 E8 D4 01 40 03 00 00 00
141 > B4 82 04 08 6C 28 01 40 0F 53 8E 07 0F 53 8E 07 F0 FD FF BF
161 > D0 26 01 40 47 86 04 08 03 00 00 00 28 6A 04 40 C8 9C 04 40
181 > 48 D2 01 40 74 61 DF 03 10 FE FF BF 48 D2 01 40 A8 CD 04 40
201 > F8 20 04 40 48 D2 01 40 28 6A 04 40 48 D2 01 40 03 00 00 00
221 > 84 83 04 08 6C 28 01 40 8E FF 77 01 8E FF 77 01 40 FE FF BF
241 > D0 26 01 40 29 86 04 08 39 28 0B 40 18 00 00
QuakeSat Wed Jun 15 02:12:16 1988......................................

QuakeSat

1819 UTC 17° elev. pass 436.682 MHz (!)

#1: QuakeSat Sun Jan 31 04:06:57 1988  Jiffies: 38721258 [ 4d 11h 33m 33s ]
--------------------------------------------------------------------------------
Battery 12 Volts Ch #0 : 2.881 V
Battery 34 Volts Ch #1 : 2.874 V
Solar Bus Volts Ch #2 : 2.101 V
Negative 5V Ch #3 : -5.010 V
Positive 5V Ch #4 : 4.918 V
IR Horizon Sensor Ch #5 : 0.364 
Test Command Out Ch #6 : 3.272 
Battery 12 Current Ch #7 : -0.008 A
Battery 12 Sign Ch #8 : -0.052 A
Battery 34 Current Ch #9 : -0.003 A
Battery 34 Current Ch #10 : 0.022 A
Solar Panel 1 Current Ch #11 : 0.001 A
Solar Panel 2 Current Ch #12 : -0.001 A
Solar Panel 3 Current Ch #13 : 0.000 A
Solar Panel 4 Current Ch #14 : 0.001 A
Solar Panel 5 Current Ch #15 : 0.001 A
Solar Panel 6 Current Ch #16 : -0.002 A
Solar Panel 7 Current Ch #17 : 0.000 A
Solar Panel 8 Current Ch #18 : 0.024 A
Solar Panel 9 Current Ch #19 : 0.000 A
Solar Panel 10 Current Ch #20 : 0.001 A
Solar Panel 11 Current Ch #21 : 0.000 A
Solar Panel 12 Current Ch #22 : 0.000 A
Transmitter Current Ch #23 : 0.001 A
Pos 5V Current Ch #24 : -0.001 A
Transmitter Temp Ch #25 : 49.617 °C
CPU Temp Ch #26 : 62.418 °C
Battery 12V Temp Ch #27 : 41.649 °C
Battery 34V Temp Ch #28 : 42.072 °C
Pos 5V Temp Ch #29 : 61.994 °C
Neg 5V Temp Ch #30 : 53.619 °C
Inner Structure Temp Ch #31 : 45.073 °C
PL Receiver Temp Ch #32 : 42.988 °C
Boom Temp Ch #33 : 23.931 °C

QuakeSat

1850 UTC QuakeSat gute Signale, aber Downlinkfrequenz hat sich um 3..4 Khz nach oben geändert!

2008-05-28 18:48:30.660 UTC: [274 Bytes KISS Frame (without CRC)]
ctrl: 3  PID: BB {UI}  255 Payload Bytes
from KD7OVB to QST: 
  1 > 51 75 61 6B 65 53 61 74 20 46 72 69 20 4A 61 6E 20 20 31 20
 21 > 30 30 3A 33 30 3A 33 38 20 31 39 38 38 0A 00 00 00 00 00 00
 41 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 61 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 81 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 101 > 00 00 00 00 00 00 00 08 BD 07 00 00 4C EF 04 40 78 A0 04 40
 121 > F8 20 04 40 48 D2 01 40 05 00 00 00 E8 D4 01 40 03 00 00 00
 141 > B4 82 04 08 6C 28 01 40 0F 53 8E 07 0F 53 8E 07 F0 FD FF BF
 161 > D0 26 01 40 47 86 04 08 03 00 00 00 28 6A 04 40 C8 9C 04 40
 181 > 48 D2 01 40 74 61 DF 03 10 FE FF BF 48 D2 01 40 A8 CD 04 40
 201 > F8 20 04 40 48 D2 01 40 28 6A 04 40 48 D2 01 40 03 00 00 00
 221 > 84 83 04 08 6C 28 01 40 8E FF 77 01 8E FF 77 01 40 FE FF BF
 241 > D0 26 01 40 29 86 04 08 39 28 0B 40 18 00 00 
QuakeSat Fri Jan 1 00:30:38 1988.................................
..........................................½...Lï.@x .@ø .@HÒ.@....
èÔ.@....´‚..l(.@.SŽ..SŽ.ðýÿ¿Ð&.@G†......(j.@Èœ.@HÒ.@taß..þÿ¿HÒ.@¨Í
.@ø .@HÒ.@(j.@HÒ.@...."ƒ..l(.@Žÿw.Žÿw.@þÿ¿Ð&.@)†..9(.@...

QuakeSat

1850 UTC QuakeSat gute Signale, aber Downlinkfrequenz hat sich um 3..4 Khz nach oben geändert!

2008-05-28 18:48:30.660 UTC: [274 Bytes KISS Frame (without CRC)]
ctrl: 3 PID: BB {UI} 255 Payload Bytes
from KD7OVB to QST:
1 > 51 75 61 6B 65 53 61 74 20 46 72 69 20 4A 61 6E 20 20 31 20
21 > 30 30 3A 33 30 3A 33 38 20 31 39 38 38 0A 00 00 00 00 00 00
41 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
61 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
81 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
101 > 00 00 00 00 00 00 00 08 BD 07 00 00 4C EF 04 40 78 A0 04 40
121 > F8 20 04 40 48 D2 01 40 05 00 00 00 E8 D4 01 40 03 00 00 00
141 > B4 82 04 08 6C 28 01 40 0F 53 8E 07 0F 53 8E 07 F0 FD FF BF
161 > D0 26 01 40 47 86 04 08 03 00 00 00 28 6A 04 40 C8 9C 04 40
181 > 48 D2 01 40 74 61 DF 03 10 FE FF BF 48 D2 01 40 A8 CD 04 40
201 > F8 20 04 40 48 D2 01 40 28 6A 04 40 48 D2 01 40 03 00 00 00
221 > 84 83 04 08 6C 28 01 40 8E FF 77 01 8E FF 77 01 40 FE FF BF
241 > D0 26 01 40 29 86 04 08 39 28 0B 40 18 00 00
QuakeSat Fri Jan 1 00:30:38 1988.................................
..........................................½...Lï.@x .@ø .@HÒ.@....
èÔ.@....´‚..l(.@.SŽ..SŽ.ðýÿ¿Ð&.@G†......(j.@Èœ.@HÒ.@taß..þÿ¿HÒ.@¨Í
.@ø .@HÒ.@(j.@HÒ.@...."ƒ..l(.@Žÿw.Žÿw.@þÿ¿Ð&.@)†..9(.@...