NORBY LoRa telemetry

13:47:33 [SX12x8] Starting to listen to Norbi
13:47:33 success!
13:53:04 Packet (143 bytes):
13:53:04 8effffffff0a0601c9354500000000f10f00004a3578cb0c0042524b204d57205645523a30325f31320000000000000e0000ec07000000020c0008f50a82006803000000000000000000000094cec40069233dfb327e2e28250000000000000000000000000004040c0f0f0f0f8f0f00fcfbbffcb2600aec2d020c000c00002
13:53:04 [SX12x8] RSSI: -130.750000 dBm
[SX12x8] SNR: -11.750000 dB
[SX12x8] Frequency error: -10781.458008 Hz
13:55:04 Packet (143 bytes):
13:55:04 8effffffff0a0601c9354700000000f10f00004c35f1cb0c0042524b204d57205645523a30325f31320000000000000e0000ec07000000020e0008f20a82006803000000000000000000000094cec40069233dfbaa7e2e28300000000000000000000000000004040c0f0f0f0f8f0f00fffabffcb26008102e0e0c000c00009
13:55:04 [SX12x8] RSSI: -117.000000 dBm
[SX12x8] SNR: 1.500000 dB
[SX12x8] Frequency error: 2426.404785 Hz
13:57:04 Packet (143 bytes):
13:57:04 8effffffff0a0601c9354900000000f10f00004e3569cc0c0042524b204d57205645523a30325f31320000000000000e0000ec07000000020c0008f20a82006803000000000000000000000094cec40069233dfb227f2e28200000000000000000000000000005040c0f0f0f0f8f0f0000fabffcb260082e2e0e0c000c00000
13:57:04 [SX12x8] RSSI: -124.750000 dBm
[SX12x8] SNR: -5.750000 dB
[SX12x8] Frequency error: 7975.469238 Hz
13:59:04 Packet (143 bytes):
13:59:04 8effffffff0a0601c9354b00000000f10f00005035e1cc0c0042524b204d57205645523a30325f31320000000000000e0000ec07000000020f0008f00a82006c03000000000000000000000094cec40069233dfb9b7f2e282d0000000000000000000000000006040c0f0f0f0f8f0f0000f9bffcb2600a4d2e0e0c000c0000d
13:59:04 [SX12x8] RSSI: -122.500000 dBm
[SX12x8] SNR: -3.500000 dB
[SX12x8] Frequency error: 8751.415039 Hz
14:28:38 Checking for firmware Updates...
15:27:13 [SX12x8] RSSI: -137.000000 dBm
[SX12x8] SNR: -17.000000 dB
[SX12x8] Frequency error: -8743.026367 Hz
15:27:13 [SX12x8] CRC error! Data cannot be retrieved
15:28:38 Checking for firmware Updates...
15:29:13 Packet (143 bytes):
15:29:14 8effffffff0a0601c935a500000000f10f0000aa3502e20c0042524b204d57205645523a30325f31320000000000000e0000ec07000000020a0008f80a82009003000000000000000000000094cec40069233dfbbc942e28230000000000000000000000000003040c0f0f0f0f8f0f00fcfbbffcb2600aba2d0e0c000c0000b
15:29:14 [SX12x8] RSSI: -125.500000 dBm
[SX12x8] SNR: -6.500000 dB
[SX12x8] Frequency error: -3999.268799 Hz
15:31:14 Packet (143 bytes):
15:31:14 8effffffff0a0601c935a700000000f10f0000ac357ae20c0042524b204d57205645523a30325f31320000000000000e0000ec07000000020e0008f60a82009003000000000000000000000094cec40069233dfb34952e28300000000000000000000000000004040c0f0f0f0f8f0f00fefabffcb2600aca2d0e0c000c00005
15:31:14 [SX12x8] RSSI: -125.750000 dBm
[SX12x8] SNR: -6.750000 dB
[SX12x8] Frequency error: 1612.709839 Hz
15:33:14 Packet (143 bytes):
15:33:14 8effffffff0a0601c935a900000000f10f0000ae35f2e20c0042524b204d57205645523a30325f31320000000000000e0000ec07000000020f0008f60a82009003000000000000000000000094cec40069233dfbac952e28230000000000000000000000000005040c0f0f0f0f8f0f00fff9bffcb2600add2d0e0c000c0000c
15:33:14 [SX12x8] RSSI: -117.000000 dBm
[SX12x8] SNR: 0.250000 dB
[SX12x8] Frequency error: 5119.147949 Hz

NORBI LoRa beacon reception with a small crossed-dipole :-)

11:55:32 [SX12x8] Starting to listen to Norbi
11:55:32 success!
12:05:52 Packet (143 bytes):
12:05:52 8effffffff0a0601c908db00000000f10f0000dc088fd9ed2742524b204d57205645523a30325f31320000000000000e0000dc0500000002150002d30a8300b00100000222381762000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000823bffcb2600ab3320e0c040c00007
12:05:52 [SX12x8] RSSI: -131.000000 dBm
[SX12x8] SNR: -13.000000 dB
[SX12x8] Frequency error: -11733.565430 Hz
12:09:52 Packet (143 bytes):
12:09:52 8effffffff0a0601c908df00000000f10f0000e0087fdaed2742524b204d57205645523a30325f31320000000000000e0000dc0500000002180002cd0a8300b40100000224381864000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000924bffcb2600ae6320e0c040c00009
12:09:53 [SX12x8] RSSI: -127.000000 dBm
[SX12x8] SNR: -9.000000 dB
[SX12x8] Frequency error: 1075.838989 Hz

NORBI LoRa telemetry

01:05:02 [SX12x8] Starting to listen to Norbi
01:05:02 success!
01:15:03 Packet (143 bytes):
01:15:03 8effffffff0a0601c9066900000000f10f000069060641ed2742524b204d57205645523a30325f31320000000000000e0000dc05000000021c0002c80a8700ac0000000228201a68000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025bffc00600217350e0c0c0c00001
01:15:03 [SX12x8] RSSI: -127.000000 dBm
[SX12x8] SNR: -8.000000 dB
[SX12x8] Frequency error: -10785.652344 Hz
01:17:03 Packet (143 bytes):
01:17:03 8effffffff0a0601c9066b00000000f10f00006b067e41ed2742524b204d57205645523a30325f31320000000000000e0000dc05000000021c0002c90a8700ac0000000230381a700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000183ffc30200001350e0c0c0c0000f
01:17:03 [SX12x8] RSSI: -117.000000 dBm
[SX12x8] SNR: 0.250000 dB
[SX12x8] Frequency error: -7908.360352 Hz
01:19:03 Packet (143 bytes):
01:19:03 8effffffff0a0601c9066d00000000f10f00006d06f641ed2742524b204d57205645523a30325f31320000000000000e0000dc05000000021b0002c80a8700b00000000226381a660000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000103ffc302000e1340e0c0c0c0000a
01:19:03 [SX12x8] RSSI: -116.000000 dBm
[SX12x8] SNR: 2.000000 dB
[SX12x8] Frequency error: -1121.976318 Hz
01:21:03 Packet (143 bytes):
01:21:03 8effffffff0a0601c9066f00000000f10f00006f066f42ed2742524b204d57205645523a30325f31320000000000000e0000dc0500000002180002c80a8700b00000000226381b6600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ff0a3ffc302000be340e0c0c0c00009
01:21:03 [SX12x8] RSSI: -122.250000 dBm
[SX12x8] SNR: -3.250000 dB
[SX12x8] Frequency error: 5265.948730 Hz

NORBY 9k6 FSK beacons

2021-03-03 12:37:21.060 UTC: [163 Bytes KISS Frame (without CRC)]
1 > C0 00 9C A6 AA 40 40 40 60 86 AA 84 A6 82 A8 61 03 F0 8E FF
21 > FF FF FF 0A 06 01 C9 F5 1E 00 00 00 00 F1 0F 00 00 A2 F5 DD
41 > 97 D2 27 42 52 4B 20 4D 57 20 56 45 52 3A 30 32 5F 31 32 00
61 > 00 00 00 00 00 0E 00 00 DB DD 05 00 00 00 02 13 00 02 E0 0A
81 > 88 00 68 01 00 00 01 20 20 FE 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00
101 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
121 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 09 B7 6C 92 60 0A 73 37
141 > 0E 0C 00 0C 00 00 27 FD 88 19 48 09 08 0A 06 03 60 10 6E 20
161 > C3 33 C0
À.œ¦ª@@@`†ª„¦‚¨a.ðŽÿÿÿÿ...Éõ.....ñ...¢õÝ—Ò'BRK MW VER:02_12.........ÛÝ........à.ˆ.h.... þ`..........................................·l’`.s7......'ýˆ.H.....`.n Ã3À
________________________________________________________________________________

2021-03-03 12:39:21.260 UTC: [163 Bytes KISS Frame (without CRC)]
1 > C0 00 9C A6 AA 40 40 40 60 86 AA 84 A6 82 A8 61 03 F0 8E FF
21 > FF FF FF 0A 06 01 C9 F5 20 00 00 00 00 F1 0F 00 00 A4 F5 55
41 > 98 D2 27 42 52 4B 20 4D 57 20 56 45 52 3A 30 32 5F 31 32 00
61 > 00 00 00 00 00 0E 00 00 DB DD 05 00 00 00 02 10 00 02 DE 0A
81 > 88 00 68 01 00 00 01 20 20 FE 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00
101 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
121 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 09 B7 6C 92 60 0A 80 37
141 > 0E 0C 00 0C 00 00 12 0A B3 0E 44 09 09 0B 07 03 60 10 4F 20
161 > 31 DE C0
À.œ¦ª@@@`†ª„¦‚¨a.ðŽÿÿÿÿ...Éõ ....ñ...¤õU˜Ò'BRK MW VER:02_12.........ÛÝ........Þ.ˆ.h.... þ`..........................................·l’`.€7........³.D.....`.O 1ÞÀ
________________________________________________________________________________

2021-03-03 12:41:21.460 UTC: [163 Bytes KISS Frame (without CRC)]
1 > C0 00 9C A6 AA 40 40 40 60 86 AA 84 A6 82 A8 61 03 F0 8E FF
21 > FF FF FF 0A 06 01 C9 F5 22 00 00 00 00 F1 0F 00 00 A6 F5 CD
41 > 98 D2 27 42 52 4B 20 4D 57 20 56 45 52 3A 30 32 5F 31 32 00
61 > 00 00 00 00 00 0E 00 00 DB DD 05 00 00 00 02 13 00 02 DD 0A
81 > 88 00 68 01 00 00 01 20 20 FE 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00
101 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
121 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 09 B7 6C 92 60 08 8A 37
141 > 0E 0C 00 0C 00 00 41 08 8F 0A 42 09 09 0B 08 03 60 10 56 20
161 > 4B 4E C0
À.œ¦ª@@@`†ª„¦‚¨a.ðŽÿÿÿÿ...Éõ"....ñ...¦õ͘Ò'BRK MW VER:02_12.........ÛÝ........Ý.ˆ.h.... þ`..........................................·l’`.Š7......A..B.....`.V KNÀ
________________________________________________________________________________

2021-03-03 12:45:21.870 UTC: [164 Bytes KISS Frame (without CRC)]
1 > C0 00 9C A6 AA 40 40 40 60 86 AA 84 A6 82 A8 61 03 F0 8E FF
21 > FF FF FF 0A 06 01 C9 F5 26 00 00 00 00 F1 0F 00 00 AA F5 BE
41 > 99 D2 27 42 52 4B 20 4D 57 20 56 45 52 3A 30 32 5F 31 32 00
61 > 00 00 00 00 00 0E 00 00 DB DD 05 00 00 00 02 11 00 02 DB DD
81 > 0A 88 00 6C 01 00 00 01 20 20 FE 60 00 00 00 00 00 00 00 00
101 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
121 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 0B B7 6C 92 60 0A 9E
141 > 37 0E 0C 00 0C 00 00 76 11 C9 08 4A 09 0B 0C 09 03 60 10 63
161 > 20 01 A8 C0
À.œ¦ª@@@`†ª„¦‚¨a.ðŽÿÿÿÿ...Éõ&....ñ...ªõ¾™Ò'BRK MW VER:02_12.........ÛÝ........ÛÝ.ˆ.l.... þ`..........................................·l’`.ž7......v.É.J.....`.c .¨À