RASAT Telemetry

437.400 MHz, 9k6 FSK, 08:08 UTC, 09:45 UTC, 13:00 UTC

2017-11-04 09:48:30.940 UTC: [202 Bytes KISS Frame (without CRC)]
from RASAT0-11 to TELEM: 
   1 > F1 8C FD 59 24 02 00 00 00 02 C3 02 02 D8 01 02 5D 01 24 03 
  21 > 00 00 00 02 C4 02 02 9D 01 02 68 01 24 12 00 00 00 02 D3 02 
  41 > 24 14 00 00 00 02 D0 02 24 BA 00 15 00 04 08 08 02 00 24 BA 
  61 > 00 1A 00 04 00 88 08 00 02 C7 03 24 BA 00 1E 00 02 40 02 24 
  81 > BA 00 21 00 02 09 00 02 35 00 02 BC 03 02 BC 03 02 0E 00 02 
 101 > 0A 00 02 67 03 02 62 03 24 BA 00 2A 00 02 0E 00 02 0A 00 02 
 121 > 08 00 02 08 00 02 08 00 02 4A 02 02 C9 03 02 D3 02 02 88 00 
 141 > 24 BA 00 34 00 02 51 02 24 BA 00 37 00 02 0E 00 02 73 00 24 
 161 > BA 00 42 00 02 00 00 02 73 00 02 2C 01 02 00 00 04 00 00 00 
 181 > 00 3F 49 

2017-11-04 09:48:31.480 UTC: [260 Bytes KISS Frame (without CRC)]
from RASAT0-9 to TB2DA-9: 
   1 > 6D BB EF FD FD F9 CD 5F FA BD DD FF FF FF BF FF FF FF FF FB 
  21 > FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
  41 > FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
  61 > FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
  81 > FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
 101 > FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
 121 > FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
 141 > FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
 161 > FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
 181 > FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
 201 > FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
 221 > FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
 241 > FF 

2017-11-04 09:48:31.530 UTC: [30 Bytes KISS Frame (without CRC)]
from RASAT0-11 to PBSHUT: 
PB: Empty..

2017-11-04 09:48:31.540 UTC: [30 Bytes KISS Frame (without CRC)]
from RASAT0-12 to BBSTAT: 
SHUT 12a : 

2017-11-04 09:48:31.570 UTC: [24 Bytes KISS Frame (without CRC)]
from RASAT0-11 to STATUS: 
B: 0.

2017-11-04 09:48:59.640 UTC: [35 Bytes KISS Frame (without CRC)]
from RASAT0 to QST: 
LOADCAN: Idle...

. . .