AAUSAT3 CW Beacon

08:11 UTC    Thanks  Kasei san, JA1GDE 
08:12:44UTC  OZ3CUB B7.6 T33
08:17:44UTC  OZ3CUB B7.6 T34
08:22:44UTC  OZ3CUB B7.6 T34

21:04 UTC
21:08:00UTC  OZ3CUB B7.5 T34
21:13:00UTC  OZ3CUB B7.5 T34
21:18:00UTC  OZ3CUB B7.5 T35

Leave a Reply