XW-1 (HO-68) Telemetry

XW-1 (HO-68) Telemetry 22-09-2015 20:20 UTC

BJ1SA XW WX AAA TTT AUD AEE ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW

PA Output RF Switch Status  : PA2 Works (Beacon only)
Transponder Working Status  : Beacon only
Transponder Temperature    : 28 C
Beacon RF Output Power    : 155 mW
Beacon Power Supply Volts   : 5 V
Receiver Power Supply Curr  : 0 mA
Linear Transponder ACG Volts : 0 V
Transponder RF Output Power  : 0 mW
Transponder PA Curr      : 0 mA
Linear Transponder Up Conv  : 0 mA
Linear Transponder Volts   : 0 V
FM Dig S/F Transponder Curr  : 0 mA
FM Dig S/F Transponder Volts : 0 V

XW-1-TLM-22092015-2020UTC

Leave a Reply