VELOX-PII CW beacons

19:28 UTC veloxp cz6dq4gd22222
19:30 UTC veloxp cz6dq4gd222f2
19:32 UTC veloxp cz6dq4gdf22ff
19:34 UTC veloxp cz6dq4gdff2ff

Leave a Reply