Tsubame telemetry

11:13 UTC
hihi de jq1zhx tsubame 91 1e ce 91 1e 00 00 25 38 78 87 fc 00 09 00 01
hihi de jq1zhx tsubame 91 1e ce 91 1d 00 00 25 38 78 87 fc 00 09 00 01
hihi de jq1zhx tsubame 91 1e ce 91 1c 00 00 25 38 78 87 fc 00 09 00 01
hihi de jq1zhx tsubame 91 1c ce 91 1b 00 00 25 38 78 87 fc 08 09 00 01
hihi de jq1zhx tsubame 91 1c ce 91 1b 00 00 25 38 78 87 fc 00 09 00 01
hihi de jq1zhx tsubame 91 1c ce 91 1a 00 00 25 38 78 87 fc 00 09 00 01

tsubame_cw_25112014

Leave a Reply