O/OREOS Telemetry

O/OREOS Telemetry 03-07-2014 20:07 UTC

1:Fm KF6JBP To UNDEF Via TELEM  [22:12:56R]
OOREOS.org    78FD0000C401D1011B56019902020286010D5F094300204B46
1:Fm KF6JBP To UNDEF Via TELEM  [22:13:01R]
OOREOS.org    7DFD00010000C501116101A3010100CF090D5F094300204B46
1:Fm KF6JBP To UNDEF Via TELEM  [22:13:06R]
OOREOS.org    82FD00020000DA01235300A3015A099A000D5F094300204B46

ooreos_telemetry

Leave a Reply