LO-19

21:10 UTC More LUSAT Fun :)
E LUSAT HIHI AO {­­­­­­­-------}VA AB4 TNB {­­­---.-.}NA TNT AB6 {-----.­­­­}44 {-----.}E4
E LUSAT HIHI AO {­­­­­­­-------}VA AB4 TNB {­­­---.-.}NA TNT AB6 {-----­­­­­.}44 {­­­­­-----.}E4
E LUSAT HIHI AO {­­­­­­­-------}VA AB4 TN {­­­---.-.}NA TNT AB6 {-----­­­­­.}4B {­­­­­-----.}E4
E LUSAT HIHI AO {­­­­­­­-------}VA AB4 TN {---­­­.-.}NA TNT AB6 {-----­­­­.-.}4U {­­­­­-----.}E4
E LUSAT HIHI AO {­­­­­­­-------}VA AB4 TN {---­­­.-.}NA TNT AB6 {­­­­­­-----.}4U {­­­­­-----.}E4
E LUSAT HIHI AO {­­­­­­­-------}VA AB4 TN {­­­---.-.}NA TNN ABB {-----­­­­­­.}4U {­­­­­-----.}E4

Leave a Reply