GO-32 telemetry

1733 UTC GO-32
from 4XTECH-12 to BEACON: >Fri Jul 11 17:33:16 2008 :UTC| Gurwin Techsat1B (V9.87)
from 4XTECH-12 to BEACON: BBS(V9.87) 2Users/8BCasts..
from 4XTECH-12 to BEACON: Upl:145.89,1269.8.
from 4XTECH-12 to BEACON: :BLN1 GO32:cu APRS!!Use pth via 4XTECH.
from 4XTECH-12 to BEACON: :BLN2 GO32:APRS msgs use 145.85 Upl.
from 4XTECH-12 to BEACON: :BLN3 GO32:D7* posits use 145.93.
from 4XTECH-12 to BEACON: >Fri Jul 11 17:33:36 2008 :UTC| Gurwin Techsat1B (V9.87)
from 4XTECH-12 to BEACON: BBS(V9.87) 2Users/8BCasts..
from 4XTECH-12 to BEACON: >Fri Jul 11 17:34:38 2008 :UTC| Gurwin Techsat1B (V9.87)
from 4XTECH-12 to BEACON: >Fri Jul 11 17:35:05 2008 :UTC| Gurwin Techsat1B (V9.87)
from 4XTECH-12 to BEACON: 10YR to GO32!keep on amigo.

Leave a Reply