GO-32 data traffic

06:58 UTC 70° elevation pass
starting with 30s beacons but later strong data traffic – only downlink (BBS closed)
more than 10 KByte received

2009-03-07 07:02:32.450 UTC: [47 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 0A 0B 15 00 8C 00 38 1C B2 49 54 65 63 68 53 61 74 2D 
 21 > 56 34 2E 32 00 70 00 00 00 00 40 08 10 00 40 00 04 00 00 00 
 41 > 00 00 44 0E 03 00 C0 
À.....Œ.8.²ITechSat-V4.2.p....@...@.......D...À

2009-03-07 07:02:32.810 UTC: [21 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 0A 0B 08 00 6E 14 39 1C B2 49 40 3B 00 04 00 00 00 00 
 21 > C0 
À.....n.9.²I@;......À

2009-03-07 07:02:33.530 UTC: [22 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 0A 0B 08 00 6E 14 3A 1C B2 49 DB DC 3B 00 04 00 00 00 
 21 > 00 C0 
À.....n.:.²IÛÜ;......À

2009-03-07 07:02:34.210 UTC: [21 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 0A 0B 08 00 6E 14 3A 1C B2 49 40 3C 00 04 00 00 00 00 
 21 > C0 
À.....n.:.²I@<......À

2009-03-07 07:02:34.810 UTC: [22 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 0A 0B 08 00 6E 14 3B 1C B2 49 DB DC 3C 00 04 00 00 00 
 21 > 00 C0 
À.....n.;.²IÛÜ<......À

2009-03-07 07:02:35.530 UTC: [21 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 0A 0B 08 00 6E 14 3C 1C B2 49 40 3D 00 04 00 00 00 00 
 21 > C0 
À.....n.<.²I@=......À

2009-03-07 07:02:36.210 UTC: [22 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 0A 0B 08 00 6E 14 3C 1C B2 49 DB DC 3D 00 04 20 B4 20 
 21 > B4 C0 
À.....n.<.²IÛÜ=.. ´ ´À

2009-03-07 07:02:36.810 UTC: [21 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 0A 0B 08 00 6E 14 3D 1C B2 49 40 3E 00 04 00 D0 00 D0 
 21 > C0 
À.....n.=.²I@>...Ð.ÐÀ

2009-03-07 07:02:37.510 UTC: [22 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 0A 0B 08 00 6E 14 3E 1C B2 49 DB DC 3E 00 00 00 00 00 
 21 > 00 C0 
À.....n.>.²IÛÜ>......À

2009-03-07 07:02:38.090 UTC: [21 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 0A 0B 08 00 78 1E 3E 1C B2 49 03 00 01 00 02 00 03 00 
 21 > C0 
À.....x.>.²I........À

2009-03-07 07:02:44.620 UTC: [15 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 0A 0B 05 00 6E 1E 44 1C B2 49 2C 5D C0 
À.....n.D.²I,]À

2009-03-07 07:02:44.900 UTC: [15 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 0A 0B 05 00 6E 1E 45 1C B2 49 2C 5D C0 
À.....n.E.²I,]À

2009-03-07 07:02:50.680 UTC: [15 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 0A 0B 05 00 6E 1E 4A 1C B2 49 58 5E C0 
À.....n.J.²IX^À

2009-03-07 07:02:50.890 UTC: [15 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 0A 0B 05 00 6E 1E 4B 1C B2 49 58 5E C0 
À.....n.K.²IX^À

Leave a Reply