GeneSat-1

20:31 UTC
20100412203512,KE7EGC>UNDEF,TELEM,qAR,DK3WN-2:GeneSat1.orgC3566C00000000000000002500680001C61CCD06F076F91D8C1D
20100412203522,KE7EGC>UNDEF,TELEM,qAR,DK3WN-2:GeneSat1.orgCD566C00000000060000002500680027023C1BCC9E021BF91E51
20100412203527,KE7EGC>UNDEF,TELEM,qAR,DK3WN-2:GeneSat1.orgD2566C0000000003000000250068008F1EFE00511E1E0019CE9E
20100412203552,KE7EGC>UNDEF,TELEM,qAR,DK3WN-2:GeneSat1.orgEB566C0000000002000000250068008F0B7A13B72000137D6E06
20100412203557,KE7EGC>UNDEF,TELEM,qAR,DK3WN-2:GeneSat1.orgF0566C42010B013A010C020000A401013E025170D6C7A91E6621
20100412203627,KE7EGC>UNDEF,TELEM,qAR,DK3WN-2:GeneSat1.org0E576C00000000000000002500680027F202C8170B6EC602D51E
20100412203632,KE7EGC>UNDEF,TELEM,qAR,DK3WN-2:GeneSat1.org13576C00000000000000006B0068008F2C1F2C024184581F140B
20100412203637,KE7EGC>UNDEF,TELEM,qAR,DK3WN-2:GeneSat1.org18576C31010B012B010C020000A401279ECBC51F845FC66E023B
20100412203642,KE7EGC>UNDEF,TELEM,qAR,DK3WN-2:GeneSat1.org1D576C30010B0129010C020000A401271F581F6E061D1F5F2032
20100412203647,KE7EGC>UNDEF,TELEM,qAR,DK3WN-2:GeneSat1.org22576C00000000000000006B0068008F0B7A13B72000137D6E06

Leave a Reply