GeneSat-1

17:12 UTC
Fm KE7EGC To UNDEF Via TELEM [18:12:20] GeneSat1.orgF9343AF901F4001002E3010100A40101C88B921BBE1F923C0243
Fm KE7EGC To UNDEF Via TELEM [18:13:15] GeneSat1.org30353A0302F700FF01E4010100A40101C88B921BBE1F923C0243
Fm KE7EGC To UNDEF Via TELEM [18:13:45] GeneSat1.org4E353A05000000300100002800680001C212E31A8C466E9B06F3
Fm KE7EGC To UNDEF Via TELEM [18:14:15] GeneSat1.org6C353AFC01FA00F201E5010100A401011B931B3C06191BC61C6E
Fm KE7EGC To UNDEF Via TELEM [18:14:45] GeneSat1.org8A353AAE0001007C00000027006800CC02CF179CC802178C1BB8
Fm KE7EGC To UNDEF Via TELEM [18:15:15] GeneSat1.orgA8353A2C01040003000000270068008F0B1E131E1D0013533C06

15:36 UTC
Fm KE7EGC To UNDEF Via TELEM [16:36:18] GeneSat1.org741E3AD7007E0001000000280068008F0B0013F21C0013AD3C06
Fm KE7EGC To UNDEF Via TELEM [16:36:23] GeneSat1.org791E3A4F0008010000000027006900014602098B46C4351A4A1D
Fm KE7EGC To UNDEF Via TELEM [16:36:48] GeneSat1.org921E3AD2009D000200000028006900011B0301EB1B1C01493EC8
Fm KE7EGC To UNDEF Via TELEM [16:38:11] GeneSat1.orgE21E3A7400B70004000200270068008F0B0013F21C0013AD3C06
Fm KE7EGC To UNDEF Via TELEM [16:38:28] GeneSat1.orgF61E3A000000004E0100002700690001CA121E1CEB52E33B06EE
Fm KE7EGC To UNDEF Via TELEM [16:38:33] GeneSat1.orgFB1E3A78000300B200000027006800CC022D193CC80219EB1CEB

 

Leave a Reply