FO-29 CW beacon

14:50 UTC thanks Mario, LU4EOU
hihi 20c288d5007700000960010185629594f16ef8f5f7f7f7
hihi 20c288d5007700000960010184629594f143f8f5f7f7f7
hihi 20c288d5007700000960010185629694f16ff7f4f7f7f7
hihi 20c288d500770000096001018c629694f175f7f4f7f7f7
hihi 20c288d500770000096001018a629694f061f7f4f6f7f7
hihi 20c288d5007700000960010185629694f17cf7f4f6f7f7

Leave a Reply