CUTE1.7+APD-II CW beacon + digi on

21:26 UTC
hihi de jq1ytc digi on cute 87cba5693d2d2a9f4c3e17
hihi de jq1ytc digi on cute 87cba4683d2d299f633b17
hihi de jq1ytc digi on cute 86cba5673d2c29a95c3817
hihi de jq1ytc digi on cute 88c9a5683d2c28a95c3817
hihi de jq1ytc digi on cute 88caa4683d2c29a75c3c17
hihi de jq1ytc digi on cute 87cba5683d2c28a9533517
hihi de jq1ytc digi on cute 88cba4683d2c28a95d3317
hihi de jq1ytc digi on cute 87cba4693d2c299f523117
hihi de jq1ytc digi on cute 88cba4683d2d28a95b3317
hihi de jq1ytc digi on cute 87cba4683d2c28a9533417
hihi de jq1ytc digi on cute 87cba4683d2b28a9543717

Leave a Reply