CUTE1.7+APD-II CW beacon – digi off

09:37 UTC
hihi de jq1ytc digi off cute 87ccadaa3c292752550013
hihi de jq1ytc digi off cute 87ccadb03c2927555b0013
hihi de jq1ytc digi off cute 87ccadb83c282757500013
hihi de jq1ytc digi off cute 87cdaeb63c292759570013
hihi de jq1ytc digi off cute 87ccadae3c29265b5c0013
hihi de jq1ytc digi off cute 86ccaea43c29265d650013
hihi de jq1ytc digi off cute 87ccadac3c28265e560013
hihi de jq1ytc digi off cute 87ccaeaa3c2826605d0013
hihi de jq1ytc digi off cute 87ccadac3c2926605d0013
hihi de jq1ytc digi off cute 87ccaeaa3c292561550013
hihi de jq1ytc digi off cute 87ccadad3c2926625f0013
hihi de jq1ytc digi off cute 87cdaeac3c2926635b0013

Leave a Reply