RS-38

20:56 UTC
tsep146 tuf0 tbi169 tspa156 tspb255 mcon69 sma159 smb163 mra11 mrb14
rs38 ubs196 uab183 ibs19 iab108 isp0 tab160 tsep146 tuf0 tbi169 tspa148 tspb255 mcon69 sma156 smb166 mra11 mrb14
rs38 ubs195 uab182 ibs19 iab108 isp0 tab160 tsep146 tuf0 tbi168 tspa142 tspb255 mcon69

09:28 UTC
tbi170 tspa162 tspb255 mcon69 sma109 smb102 mra11 mrb14
rs38 ubs192 uab179 ibs18 iab110 isp0 tab161 tsep146 tuf0 tbi170 tspa154 tspb255 mcon69 sma112 smb103 mra11 mrb14
rs38 ubs191 uab178 ibs17 iab110 isp0 tab161 tsep146 tuf0 tbi169 tspa146 tspb255 mcon69 sma122 smb103 mra11 mrb14

RS-38

20:25 UTC

                   tab159 tsep146 tuf0 tbi175 tspa166 tspb255 mcon69 sma80 smb82 mra11 mrb14
rs38 ubs191 uab178 ibs18 iab110 isp0 tab159 tsep146 tuf0 tbi175 tspa158 tspb255 mcon69 sma82 smb84 mra11 mrb14
rs38 ubs189 uab177 ibs18 iab110 isp0 tab159 tsep146 tuf0 tbi174 tspa151 tspb255 mcon69

RS-38

10:14 UTC
sma114 smb107 mra11 mrb14
rs38 ubs196 uab183 ibs18 iab109 isp0 tab160 tsep146 tuf0 tbi175 tspa172 tspb255 mcon69 sma112 smb109 mra11 mrb14
rs38 ubs194 uab181 ibs18 iab109 isp0 tab160 tsep146 tuf0 tbi175 tspa163 tspb255 mcon69 sma122 smb115 mra11 mrb14
rs38 ubs193 uab180 ibs19 iab109 isp0 tab160 tsep146 tuf0 tbi175 tspa156 tspb255 mcon69 sma120 smb118 mra11 mrb14

RS-38

11:20 UTC
sma112 smb109 mra11 mrb14
rs38 ubs193 uab180 ibs18 iab109 isp0 tab158 tsep146 tuf0 tbi167 tspa138 tspb255 mcon69 sma114 smb106 mra11 mrb14
rs38 ubs191 uab179 ibs18 iab109 isp0 tab158 tsep146 tuf0 tbi167 tspa133 tspb255 mcon69

10:56 UTC thanks Tetsu san, JA0CAW
... tspb255 mcon69 sma110 smb111 mra11 mrb14
rs38 ubs199 uab186 ibs18 iab109 isp0 tab159 tsep146 tuf0 tbi169 tspa164 tspb255 mcon69 sma115 smb121 mra11 mrb14
rs38 ubs197 uab184 ibs18 iab109 isp0 tab159 tsep146 tuf0 tbi169 tspa155 tspb255 mcon69 sma114 smb130 mra11 mrb14
rs38 ubs196 uab183 ibs18 iab109 isp0 tab159 tsep146 tuf0 tbi168 tspa148 tspb255 mcon69 sma112 smb110 mra11 mrb14
rs38 ubs195 uab182 ibs18 iab109

02:35 UTC thanks Drew, KO4MA
TSPA 171 MCON 69 SMA 119 SMB 111 MRA 11 MRB 14
RS38 UBS 197 UAB 184 IBS 17 IAB ? ISP 0 TAB 158 TSEP 196

RS-38

13:29 UTC
rs38 ubs204 uab190 ibs16 iab155 isp44 tab156 tsep146 tuf0 tbi166 tspa181 tspb255 mcon69 sma118 smb109 mra11 mrb14

13:01 UTC thanks Tetsu san, JA0CAW
rs38 ubs199 uab185 ibs16 iab111 isp0 tab157 tsep146 tuf0 tbi168 tspa162 tspb255 mcon69 sma121 smb112 mra11 mrb14
rs38 ubs197 uab184 ibs17 iab111 isp0 tab157 tsep146 tuf0 tbi168 tspa154 tspb255 mcon69 sma125 smb115 mra11 mrb14
rs38 ubs196 uab182 ibs17 iab110 isp0

RS-38

10:40 UTC
tab157 tsep146 tuf0 tbi167 tspa156 tspb255 mcon69 sma110 smb104 mra11 mrb14
rs38 ubs198 uab185 ibs16 iab136 isp24 tab157 tsep146 tuf0 tbi167 tspa173 tspb255 mcon69 sma113 smb101 mra11 mrb14
rs38 ubs199 uab186 ibs17 iab138 isp26 tab157 tsep146 tuf0 tbi166 tspa187 tspb255 mcon69 sma110 smb101 mra11 mrb14

RS-38

14:20 UTC Over South America, thanks to PU9WIL
rs38 ubs203 uab189 ibs19 iab135 isp25 tab156 tsep146 tuf0 tbi166 tspa216 tspb255 mcon69 sma107 smb105 mra11 mrb14

11:10 UTC 435.490 MHz, CW
rs38 ubs189 uab177 ibs17 iab110 isp0 tab155 etsep146 tuf0 tbi166 vspa139 tspb255 mcon69 sma115 smb107 mra11 mrb14
rs38 ubs189 uab176 ibs17 iab110 isp0

10:30 UTC thanks Tetsu san, JA0CAW
rs38 ubs193 uab180 ibs17 iab110 isp0 tab155 tsep146 tuf0 tbi168 tspa151 tspb255 mcon69 sma118 smb110 mra11 mrb14
rs38 ubs192 uab179 ibs17 iab110 isp0 tab155 tsep146 tuf0 tbi168 tspa144

TATIANA-2 is RS-38 – CW beacon on

11:27 UTC
rs38 ubs202 uab188 ibs16 iab149 isp38 tab157 tsep146 tuf0 tbi167 tspa162 tspb255 mcon69 sma116 smb104 mra11 mrb14
rs38 ubs205 uab191 ibs16 iab154 isp42 tab157 tsep146 tuf0 tbi167 tspa178 tspb255 mcon69 sma110 smb105 mra11 mrb14

09:48 UTC strong CW beacon on 435.490MHz
sound … complete CW beacon record (4 min)

rs38 ubs189 uab176 [DATA]
rs38 ubs188 uab177 ibs17 iab110 isp0 tab156 tsep146 tuf0 tbi167 tspa134 tspb255 mcon69 sma115 smb111 mra11 mrb14
rs38 ubs189 uab177 ibs17 iab130 isp22 tab156 tsep146