DTUSat-2 CW Beacon

01:00 UTC  2401.835Mhz  Thanks JA5BLZ

000 111010001  11011100 1100001101 100
000 111100100  11011111 1100000100 100
000 111101110  11011111 1100000110 101
000 111110110  11011111 1100000100 110
000 111111110  11011100 1011110001 111
000 1000000101 11011010 1011010101 1000
000 1000001100 11011000 1011101000 1001
000 1000010100 11010110 1011000100 1011
000 1000011010 11010101 1011001010 ___

WS000948

DTUSat-2 CW Beacon

01:16 UTC  2401.835Mhz
Radio temperature:    33.5625  [C]
Battery temperature:  14.25    [C]
Battery voltage:      10.216347[V]
Beacon count:110

Radio temperature:    33.875   [C]
Battery temperature:  14.0625  [C]
Battery voltage:       9.97309 [V]
Beacon count:110

s-dtusat0814-0116utc2

DtuSat-2 cw beacon

01:35 UTC  2401.835Mhz

Radio temperature:    29.3125  [C]
Battery temperature:   8.5     [C]
Battery voltage:      10.07325 [V]
Beacon count:1100

Radio temperature:    29.9375  [C]
Battery temperature:   8.5625  [C]
Battery voltage:       9.809625[V]
Beacon count:1101

Radio temperature:    30.1875  [C]
Battery temperature:   8.6875  [C]
Battery voltage:       9.559875[V]
Beacon count:1110

DtuSat-2 cw beacon

01:08 UTC  2401.835 Mhz

Radio temperature:    31.125  [C]
Battery temperature:  12.0000 [C]
Battery voltage:      10.91746[V]
Beacon count:1010

Radio temperature:    31.4375 [C]
Battery temperature:  12.0000 [C]
Battery voltage:      10.989  [V]
Beacon count:1011

Radio temperature:    32.125  [C]
Battery temperature:  12.0000 [C]
Battery voltage:      11.07485[V]
Beacon count:1100

tu0723-0108utc1-2