BIRD-2 – new TLE – new luck

TLE’s are not new but according the latest BIRD-BT seems to be #43591 now.

BIRD-BT
1 43591U 98067PF 18224.21241485 -.00000488 +00000-0 +00000-0 0 9997
2 43591 051.6425 099.4874 0007614 078.1181 282.0668 15.54597965000279

15:23 UTC
jg6ykl birdbt d97bca140c8e38001875
jg6ykl birdbt da7cca160f8f39001855
jg6ykl birdbt d97bc917118f2a001856
jg6ykl birdbt d979c91a0f903a001856
jg6ykl birdbt da7bc81b0f903b001856

17:00 UTC
jg6ykl birdbt d97cc818108f39ff1ff7
jg6ykl birdbt da7cc818148f3a081b57
jg6ykl birdbt da7bc81a15903b081b57
jg6ykl birdbt da7cc71b18902cff1ff7

confirmed with fresh TLE : BIRD-BT is #43591

BIRD-BT
1 43591U 98067PF 18224.85523799 -.00000488 +00000-0 +00000-0 0 9998
2 43591 051.6409 096.2784 0007434 070.6184 289.5780 15.54604636000378

BIRD-PH and BIRD-MY are still too close.

Leave a Reply