AubieSat-1 CW beacon

battery_as1_10_2013

10:08 UTC hihi de aubiesat 1 vb 3r48 bacon 111 sk
10:09 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 3r47 sk
10:10 UTC hihi de aubiesat 1 vb 3r44 bacon 111 sk
10:11 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 3r45 sk
10:12 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 3r43 sk
10:13 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 3r38 sk
10:14 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 3r37 sk
10:15 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 3r37 sk

Leave a Reply