AAUSAT3 CW-Beacon

09:14UTC   Thanks  Kasei san, JA1GDE
09:16:51UTC  OZ3CUB B7.6 T38
09:21:51UTC  OZ3CUB B7.5 T37
09:26:51UTC  OZ3CUB B7.5 T35

Leave a Reply